معنی اَجّی بِتَر

معنی اَجّی بِتَر

در مراغه ناسزایی از زبانهای قدیم ایرانی داشتیم به شکل ناسزا به اَجّی بِتر که به صورت اَجّی وَذر، معنی خواهر شوهر نکرده را می دهد.
अनुजा f. anujA little sister

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.