اتیمولوژی اندیشه

اتیمولوژی اندیشه:

هندیشه در پهلوی ترکیب هَن (به رسایی و ژرف بینی) و دیشَ (نشان دادن و نمایان ساختن) به نظر می رسد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.