ریشۀ مشترک اندازه و هندسه

ریشۀ مشترک اندازه و هندسه

این واژهٔ سنسکریت با اندازه و هندسه فارسی مرتبط می نماید:

छन्दस् n. chandas metrical science

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.