معنی محتمل نام مکران (یعنی محل مکها، هرمزگان و بلوچستان)

معنی محتمل نام مکران (یعنی محل مکها، هرمزگان و بلوچستان)
نام کهن مکای (مَک-اوی) آن را می توان به معنی رونده و گردنده در آب یعنی سرزمین تمساحها یا ماهیگیران معنی کرد. این همچنین معنی نامهای کهن دیگر آنجا اوئیتیا (آو-ئیتی-یا) و کوشان است. یونانیان مردم آنجا را ایختوفاق (ماهیخوار) و سومریان نام این سرزمین را ماگان (سرزمین قایقرانان) خوانده اند:
मक्कते verb 1 makkate { makk } go
मक्कते verb 1 makkate { makk } move
कुश n. kusha water
मकर m. makara crocodile
مکّه و بکّه که در عربی به معنی محل و مرکز ازدحام بوده اند، ربطی با نام مکای کتیبه بیستون و مکران (محل مجه ها، تمساح‌ها) و گدروزیا (گئیثیه-رئوژیا، محل تمساحها) ندارند. از زَئوژی اوستا، در سنسکریت به معنی حیوان ترسناک منظور تمساح است به سهو آن را با رئوپی (روباه) اوستا یکی گرفته اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.