اتیمولوژی بام (دام)

 

به نظر می‌رسد دام آذری به معنی بام (سقف) از ریشهٔ دا/دام اوستایی و سنسکریت به معنی نگهداشتن/نگهدارنده باشد. بر این اساس بام هم صورتی از پا/پام (پاییدن/نگهدارنده) است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.