معنی گور در نام بهرام گور

معنی گور در نام بهرام گور

نظر به اینکه نامهای قدیمی فیروز آباد، اردشیر خُرّه (شکوه اردشیر) و گور (جور) بوده است، لذا واژه ای که به صورت گَئوره در سنسکریت به معنی شکوه و جلال آمده است، در ایران نیز به شکل گور مصطلح بوده است. پس نام بهرام گور در اساس به معنی بهرامِ شکوهمند و نیرومند بوده است. گَوَره در کُردی و گوره در سنسکریت به معنی بزرگ و با شکوه است:

गुर adj. gura big

نام گوراب به معنی محل اسب دوانی و بازار هفتگی می تواند به معنی محل به دست آوردن شکوه و پیروزمندی (گور-اَپ) باشد. گوراب (گور-آب) به عنوان نام جغرافیایی می تواند معنی محل چشمهٔ با شکوه و نیرومند را بدهد.

واژهٔ مشابه گور یعنی گُرد می تواند به معنی سنسکریتی آن یعنی شخص ورزیده و ورزشکار باشد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.