معنی نامهای بیلقان و اردبیل

معنی نامهای بیلقان و اردبیل

نامهای کهن شهر بیلقان، مرکز قدیم اران یعنی پایتاکاران (پئیتی-کا-ران) و بیلگان (بیل-گان) به معنی محل دارندۀ چشمهٔ بزرگ بوده اند. چون مسلم به نظر می رسد واژهٔ بیل در  بیشتر نامهای جغرافیایی ایران مترادف با کا/خا اوستایی (خان) به معنی سنسکریتی آن، چشمهٔ بزرگ بوده است. بر این اساس نام اردبیل نه به معنی شهر مقدّس بلکه به معنی شهر چشمهٔ بزرگ مقدس (چشمهٔ ناهید کوه هُکَر/سبلان، سرئین) بوده است.

کلمهٔ یونانی پول و واژه هندی پور به  معنی شهر به شکل بیل و بور می توانستند در ایران به کار بروند ولی بیل محلی ایرانی که در نام برخی از روستاها نیز به کار  رفته به معنی چشمهٔ بزرگ بوده است. مانند نام چشمهٔ بیل معروف پاوه و بیلمان (محل چشمهٔ بزرگ) در گیلان قدیم.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.