مطابقت سردشت و ویرانه تپهٔ ربط با بوشتو و بیت باروآتای باستانی

مطابقت سردشت و ویرانه تپهٔ ربط با بوشتو و بیت باروآتای باستانی

در کتیبه های اورارتویی از شهرهایی به نام بوشتو و باروآتا در جنوب ماننا در سمت مرز پارسوا یاد شده است که با سردشت و ویرانهٔ تپهٔ شهر ربط مطابقت دارند. در کتیبه ای دیگر در آن سمت از بیت باروآ (باری، بانه) و ماشباری (کانی سور) یاد شده است.

شهر خوبوشکیه (خوبوشنا، دارای آراستگی خوب) که مکانش با تپهٔ شهر ربط مقایسه شده و سکاها از آنجا به نواحی حرّان حمله می کرده اند مطابق شهر دهوک (دهوج، آراسته) یا همان ناهودرای آسوری به معنی دژ آراسته است.

No photo description available.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.