معنی عنوان وارباک پادشاهان ماد

معنی عنوان وارباک پادشاهان ماد

کتسیاس تحت نام وارباک (خداوند دژ) چهار فرمانروای ماد یعنی دیاکو و پسرش اوپیته و نواده اش خشتریتی و نبیره خشتریتی، هوخشتره را که هر چهار تایشان صاحب دژ دفاعی بوده اند، یکی به شمار آورده است: وارباک به عنوان بنیانگذار ماد همان دیاکو و وارباک به عنوان صاحب چهار پسر که فرمانروایان انقلابی متحد بوده اند، همان اوپیته و وارباک به عنوان مبارزه کننده با سارداناپال (آشور بانیپال) به همراه باختریها (مردم شهر مقدس، منظور سیلخازی/سیلک کاشان) و کادوسیان (کاسپیان، آماردان، کادوسیان) همان خشتریتی و سرانجام وارباک منقرض کنندهٔ آشور همان هوخشتره نوادهٔ خشتریتی است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.