واژۀ آلِش (داد وستد) ترکی است یا فارسی؟

واژۀ آلِش (داد وستد) ترکی است یا فارسی؟

نظر به کثرت استعمال این واژه دکتر محمد حیدری ملایری آن را از ریشه ایرانی می داند. واژه ای که در اوستا و سنسکریت در این باب می توان یافت اَرِثۀ اوستایی (سود و بهره و آشتی و معامله) و ارثۀ سنسکریت (ثروت و معامله) است که می توانست به صورت الث و آلش در آید. جزء ت در هیئت آلشت (عمل معامله اقتصادی) از ایتی اوستایی به معنی روش است. ولی جنبۀ ترکی هیئت آلِش/آلیش به همراه وِریش بنا به دهخدا به معنی تعویض و تبدیل و داد و ستد غلبه دارد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.