اتیمولوژی نان بَربَری و لواش

اتیمولوژی نان بَربَری و لواش

فکر می کنم در اصل بَر-بَر-ی بوده باشد یعنی منسوب به در بر دارندۀ دانه (سیاه دانه و کنجد). نه اینکه هزاره های دارندهٔ این سنت نانوایی بربر خوانده شده باشند.

واژۀ لواش به صورت لَوَشَ[س] در سنسکریت به معنی از تکه های کوچک درست شونده است:

लवशस् ind. lavasha[s] in small pieces

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.