مطابقت دژهای کهن آنتارپاتیانو و خارزیانو با سلطانیه و خرمدره

مطابقت دژهای کهن آنتارپاتیانو و خارزیانو با سلطانیه و خرمدره

در کتیبه های آشوری بین زنجان و قزوین از دژهایی به نام آنتارپاتیانو (محل میانی) و خارزیانو (محل پرخوراک) یاد شده است که با سلطانیه و خرمدره مطابقت می نمایند: شهرویاژ (شهر میانی و مرکزی) که در جامع التواریخ رشیدی نام سابق سلطانیه ذکر شده است، به وضوح نشانگر همان شهر باستانی آنتارپاتیانو (شهر میانی) است که مطابق شرح لشکرکشی های آشوریان مکانش بین زنجان و قزوین قرار داشته است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.