مطابقت شهرهای باستانی هارونا و شوردیره با خانا (پیرانشهر) و سلدوز (نقده)

مطابقت شهرهای باستانی هارونا و شوردیره با خانا (پیرانشهر) و سلدوز (نقده)

در منابع آشوری در مرز ماننا و آشور از نواحی هارونا، آریدو و شوردیره نام برده شده است که به ترتیب مطابق با خانه (پیرانشهر)، گردنهٔ دو آب و نقده (سلدوز) می باشند. گردنه سیمه سی در نزدیک دژ آریدو در کتیبه های آشوری همان گردنهٔ دو آب بین نقده و پیرانشهر به نظر می رسد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.