اتیمولوژی محتمل اورنگ

اتیمولوژی محتمل اورنگ
اورنگ مرکب از او (اَئیوی، بلندی) و رَنگ (درخشنده) به نظر می رسد. در مجموع دارای شکوهمندی و بلندی درخشان.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.