مطابقت نامهای باستانی لیدوما و بسیتمه با فهلیان و باجگاه حالیه

مطابقت نامهای باستانی لیدوما و بسیتمه با فهلیان و باجگاه حالیه

نظر به واژه های سنسکریتی لادهه (خوشی) و پهه (فه، جشن و شادی) نام شهر لیدوما (لیدو-مه) که بین پاسارگاد و شوش واقع بوده با فهلیان (فه-لیان) مطابقت دارد. با توجه به نزدیکی مکان لیدوما و بسیتمه، بسیتمه (منسوب به ثروت) همان باجگاه به نظر می رسد:
در منابع نوشتاری دوره‌ هخامنشی، به وجود جشن‌های بسیار و برگزاری آن‌ها در مکان‌های مختلف اشاره شده و وجود چنین مکان‌هایی در فارس در گل‌نوشته‌های تخت جمشید تایید شده است؛ مانند آنچه هالوک درباره‌*گوبریاس*، از سرشناسانی که داریوش را در رسیدن به قدرت یاری کرد، که جیره‌ غذایی خود را در دو مکان بسیتمه (منسوب به ثروت) و لیدوما (محل خوشی) دریافت می‌کرد، مطرح کرده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.