محل محتمل دژهایی به نامهای دوردوکا، شوان داخول و سوکا، بالا و آبی تیکنا در جوار متصرفات ماننا

محل محتمل دژهایی به نامهای دوردوکا، شوان داخول و سوکا، بالا و آبی تیکنا در جوار متصرفات ماننا
کتیبه های آشوری از دو دژ به نامهای دوردوکا (درو-داکا، دژ سلامتی) و شوان داخول (محل قنات) در نزدیکی کوه اوآشدیریکا (بزقوش) در جوار زیکرتو (سمت میانه) نام می برند که از ماننا جدا شده بودند. این دو دژ با دوزدوزان (دژ دژها) و شربیان (محل آب شرب) همخوانی دارند.
کتیبه های آشوری همچنین از سه دژ به نامهای سوکا، بالا و آبی تیکنا در سمت متصرفات ماننا و اورارتو نام می برند که از ماننا جدا شده با اورارتو پیمان بسته بودند. نامهای این سه دژ یاد آور شرفخانه (دارای چشمۀ خوب)، طسوج (تر-سوک، محل بالایی) و چشمه کنان هستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.