مطابقت اصل سمک عیار و سمبات ارامنه با سام اوستا (آترادات پیشوای آماردان) و سورنا

مطابقت اصل سمک عیار و سمبات ارامنه با سام اوستا (آترادات پیشوای آماردان) و سورنا
نام و نشان سمک عیار (یاور شادی بخش) اساطیری ایرانیان و سمبات تاجبخش ارامنه (سرور شادی بخش) که سرور راهزنان جوانمرد به شمار آمده اند، با سام (شادیبخش) اساطیری ایرانیان، همان آترادات پیشوای تاریخی آماردان (آدمکشان) مطابقت دارد که با شکست دادن سپاهیان آشوری به رهبری رئیس رئیسان سپاهیان آشوربانیپال یعنی شانابوشو که در زیر حصار شهر آمل گرفته بود، مادها به رهبری برادران خشتریتی (کیکاوس) و مامی تیارشو(منوشچهر، دارای منش درخشان) را به پیروزی رسانده بود. سمک عیار سردار خورشید شاه و سمبات سردار آرتاشس (شاه درستکار) و سام سردار منوچهر (دارای منش درخشان) به شمار رفته اند.
در اساطیر سمک عیار و سمبات باگراتونی، نام و نشان سورنا (شادی بخش: سام) سردار اشکانی شکست دهندۀ کراسوس نیز دخیل است چون سمبات پسر بیورات باگراتونی (خداداد صاحب ده هزار سپاهی) به شمار رفته است که عنوان سورنا، سردار اُرُد (هورُدا، مخلوق خورشید) است. چون نزد ارامنه شکست دادن کراسوس به مخدوم سمبات یعنی آرتاشس منتسب است. ولی عنوان باگراتونی (بغدات-ونی) بیشتر یاد آور نام آترادات (مخلوق آتش) عنوان قهرمان اوستا، یعنی سام گرشاسب نریمان اوستا (رستم هفت‌خوان مازندران) است که قهرمانیهایش با سورنای سیستان در هم آمیخته است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.