معنی محتمل نام شهر مشهد

معنی محتمل نام شهر مشهد
 
اگر ترکیب متأخر نام سناباد را به معنی آبادی محل شستشو و غسل بگیریم، می توان نتیجه گرفت این نام بعد از غسل امام هشتم شیعیان در آن بدان داده شده است، بنابراین پیشینۀ خود نام مشهد به صورت اوستایی مَئِث-هَد (محل استراحت، آرامگاه) تقویت میگردد. چون نام نوغان هم که به عنوان نام قدیمی مشهد یاد میشود به صورت اوستایی نیغن به معنی محل فرود آمدن و پایین رفتن و آسودن است:
 
स्ना adj. snA bathing
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.