مطابقت ولایت سی پیرمان باستانی با اورامان

مطابقت ولایت سی پیرمان باستانی با اورامان

ولایت سی پیرمان (محل خانه های واقع در دامنه) در جنوب پارسوا (سرزمین کناری) که کتیبۀ آشور ناسیراپال دوم می گوید که “ساکنین اش مانند زنان تته پته می کنند” به عبارت دیگر به زبانی بیگانه و مهجور سخن می گویند باید همان ناحیۀ اورامان (محل خانه های واقع در سراشیبی) باشد که معنی-اجزاء نام آن در نامهای این ناحیه زنده مانده اند.

کتیبۀ آشورناسیراپال در خود منطقه پارسوا (سرزمین کناری، اردلان، کردستان) از نواحی آراشتو، سومورزو، زامرو (زاورو، محل نیرومند)، کاربیتو، آمّالی، داگارا و لار بوسا در ناحیۀ کرتیارا نام برده است که به ترتیب با سروآباد، شویشه، سنندج، قروه، آونگان، دهگلان و دولاب قابل قیاس می باشند. نام زامرو با نام باستانی دیگر سنندج یعنی سیسرتو (بسیار نیرومند، سیسر) همخوانی دارد. امّا نام سانگی تویی به معنی محل نیرومند نه متعلق به سنندج بلکه متعلق به بخش تویِ تویسرکان به نظر می رسد.

نام های باستانی اماکنی در جنوب غربی دریاچۀ ارومیه

در کتیبه های آشوری این منطقه از ماننای مرکزی (ناحیۀ ارومیه)، آریدو (اشنویه)، هارونا (خانا، پیرانشهر)، شاشکانا (گرد کشانه) و ماساشارو (مشکان) نام برده شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.