معنی نام رودخانه های قره سو-قره چای نام ایران (قره سوی اردبیل، کرمانشاهان، گرگان و قره چای قم)

معنی نام رودخانه های قره سو-قره چای نام ایران (قره سوی اردبیل، کرمانشاهان، گرگان و قره چای قم)
این نام به ظاهر به ترکی به معنی رود سیاه را می دهد؛ ولی با توجه به نام قره سوی اردبیل که در اوستا به صورت رود اَرِدوی سورَ اَناهیتَ یعنی رود بالندۀ نیرومند پاک آمده است آن در اساس بر گرفته از کَرِش- آسو اوستایی (تند کشیده شونده) است که به صورت کَرشو در سنسکریت به معنی رودخانۀ نیرومند است. اَرِدوی سورَ اَناهیتَ همچنین نام الهۀ آبها بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.