ارتباط نامهای کوروش و فریدون و ثراتئونه

ارتباط نامهای کوروش و فریدون و ثراتئونه
نام اوستایی کوروش به معنی سیلاب وَش یعنی ثراتئونه به صورت ثرَاُتَ-اَیِنه به معنی رود رفتار است. ولی نام شاهنامه ای او فریدون (فریتون، فریثَ-اَیِنه، دوست آیین) همان نام خانوادگی کوروش یعنی هخامنش (دوست منش) است. کوروش و فریدون در عنوان پدر معنوی ایرانیان نیز مشترک هستند. نامهای مخاصم او یعنی آژدهاک و آستیاگ (ایشتیویگو) نیز به صور آژدیایی-اک و ایشتی-اک در معنی فرد ثروتمند به هم می رسند.

در رابطه با آستیاگ دو نام مشابه در اساطیر ایرانی، حتی در اوستا با هم مشتبه شده است یکی خود همان آژدهاک در خبر موسی خورنی مورخ ارمنی عهد ساسانیان به معنی ثروتمند (=آستیاگ) آخرین پادشاه ماد است و دیگری اَژی دهاک (دهاک، ضحاک، مار افعی) که معادل ریموش (مار افعی) پادشاه باستانی بابل است که مردم مرهشی (مرودشت پارس) را کشتار کرده بود. نام مرودشت در نقشه های بطلمیوسی به صورت مارهاسیوم (مرهشی) یاد شده است.

منظور از فریدون/کوروش به عنوان نام پدر سلم (مار) و تور (بزکوهی) و ایرج (آریا، شیر) توتم قبایل آریایی شمالی سئورومتی و سکایی و سغدی یعنی کوروشا/شیمریا (قوچ وحشی/بزکوهی) است. کوروشای توتم با کوروش تاریخی (فریدون و ذوالقرنین اساطیری) مشتبه شده است.
کوروش (ثراتئونه) در نقش ترائیتنه ودایی (یعنی سه تن) نیز که توسط ایندره (کشنده دشمن، مردوک) حمایت میشود؛ حالت ترکیبی از کوروش و کوروشا (شیمریا) دارد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.