اتیمولوژی محتمل زنجیر

اتیمولوژی محتمل زنجیر
زنجیر(زینجیر آذری) را می توان ترکیب زین (وسیله، سلاح) و جیر (گیر و گره) یعنی وسیلۀ به سَر هم بسته شده یا وسیلۀ بستن گرفت. در سنسکریت هم به همین معنی است.
हिञ्जीर m. hinjira (sin-jira) rope or chain for fastening an elephant’s foot
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.