معبد بربر بحرین (دیلمون) نیز معبد انکی (ابراهیم)/نین خورساگ (هاجر/حاجر) بوده است

معبد بربر بحرین (دیلمون) نیز معبد انکی (ابراهیم)/نین خورساگ (هاجر/حاجر) بوده است
چنانکه در روایات بین النهرین باستان آمده دیلمون (بحرین) مرکز اِئا-انکی خدای آبهای ژرف و زمین و خرد و آفریدگار انسان (پدر خدایگانی انسان) بوده است از این روی کعبه خُرد و واقع در گودی قصبۀ بربر بحرین را هم معبد ائا-انکی (ابراهیم) و نین خورساگ (الهۀ سرزمین سنگی و بیابانی، هاجر/حاجر) دانسته اند.
طبق اساطیر بین النهرین در دیلمون الهه نین تی (الهۀ حیات و دنده، حّوا) از سوی آفریننده اش، الهه نین خورساگ، دندۀ آسیب دیدۀ انکی (پدر خدایگانی انسان) را ترمیم می کند.
Barbar Temple - Bahrain | History of earth, Bahrain, Ancient history
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.