مطابقت آربوای نقشه های بطلمیوسی با شیراز

مطابقت آربوای نقشه های بطلمیوسی با شیراز
در نقشه های بطلمیوسی در جنوب مارهاسیوم (مرودشت) شهری به نام آربوا (محل واقع شدن پرستش، پرستشگاه) دیده میشود که با شیراز (محل برگزاری آئین رازهای دینی) مطابقت دارد:
अर्ह n. arha worship, भवति verb 1 bhavati {bhU} happen
اگر نام تیرازیش عهد هخامنشی را نیز با واژه های سنسکریتی تیرَس (پنهانی) و اِش (ایش اوستائی، راز و نیاز) بسنجیم، تیرازیش هم خود همان شیراز خواهد بود:
तिरस् adverb tiras secretly, ईषतिverb Ishati {esh} request

این همانی جمشید ناحیۀ فارس با ابالگاماش پادشاه مرهشی (مرودشت)

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.