معنی کلپتره

معنی کلپتره
واژۀ کَلپتره در ترکیب کَلَ-پَتره در سنسکریت معنی سخن گنگ و نامفهوم را می دهد: کَلَ (گنگ)، پَتره (پَتهیتره، سخن)، در مجموع یعنی آن به معنی سخن گنگ و نامفهوم است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.