معنی محتمل نام شهر خوانسار

معنی محتمل نام شهر خوانسار
نام خوانسار را بیشتر به معنی محل پُر چشمه گرفته اند. ولی با توجه به خوَن اوستایی یعنی شکوهمند، آن را می توان به معنی محل پُر شکوه نیز معنی کرد که این با نام قسمت مرکزی شهر یعنی رئیسان (رَئه-شان، محل با شکوه) همخوانی دارد. مناطق اَرسور (دژ ارجمند)، سونگان (محل فقیرنشین) و هرستانه (محل ثروت) در شهر خوانسار نیز نامهایی کهن هستند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.