ریشۀ هندوایرانی واژه های غزال و مَرال

ریشۀ هندوایرانی واژه های غزال و مَرال
نظر به واژۀ سنسکریتی گاذَ (تند و تیز)- آله (بسیار و عالی) غزال معرّب از زبانهای هندوایرانی است. چون این معنی آهو (آسو، تند و تیز) و گامور (گام-اَاوروَ، تیز گام بردارنده، آهو-گوزن دزفولی) هم هست.
गाढ adj. gADha fast, आल adj. Ala excellent
واژۀ ترکی مَرال (گوزن، آهو) هم دارای ترکیب مشابهی به نظر می رسد: مَرو سنسکریتی (بزکوهی، غزال)- آل (عالی).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.