معنی نام سومری همدان (تپه مصلّی، کیشه سو) یعنی کار اوریگالی، کلنی کلبۀ آیینی بوده است.

معنی نام سومری همدان (تپه مصلّی، کیشه سو) یعنی کار اوریگالی، کلنی کلبۀ آیینی بوده است.
urigallu [ÙRI.GAL: ] (Sumerian origin)
[Religion]
۱) a ritual hut (representation of a standard).
چنانکه قبلاً گفته شد، خود دژ کیشه سّو همان تپه مصلّای همدان است:
در ایرانیکا به درستی محل دژ تو در توی کیشه سّو در سمت همدان دانسته شده است. نام اکدی کیشه سّو به صورت kiššu-šu معنی دارای پرستشگاه واقع در بلندی را می دهد. چنانکه می دانیم تپه مصلّای همدان محل هفت دژ تو در توی همدان بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.