مطابقت میتانی و توروکو

مطابقت میتانی و توروکو

اگر نام میتانی (دولت نیرومند) را همان شاخۀ بزرگ ایشان یعنی هنی گالبات (فرمانروایی بزرگ) بگیریم، نام ایشان در عهد آشوری متقدم به صورت مادی تورو-کو (فرمانروایی نیرومند) ظاهر شده است.
मित adj. mita strong
तुर adj. tura strong

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.