مطابقت میتانی و توروکو

مطابقت میتانی و توروکو

اگر نام میتانی (دولت نیرومند) را همان شاخۀ بزرگ ایشان یعنی هنی گالبات (فرمانروایی بزرگ) بگیریم، نام ایشان در عهد آشوری متقدم به صورت مادی تورو-کو (فرمانروایی نیرومند) ظاهر شده است.
मित adj. mita strong
तुर adj. tura strong

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای