معنی عناوین گائوماته، اوروپاست، پاتیزیت

معنی عناوین گائوماته، اوروپاست، پاتیزیت
تروگ پمپی می گوید: «گائو-ماته (دانای سرودهای دینی) برادر خود اورو-اوپاست (پرستندۀ اهورا، مگابرن ویشتاسپ) را به پادشاهی [گرگان،ماد، ارمنستان] بر گزید.» و هرودوت، لقب پاتی-زیت (نگهبان سرودهای دینی) را برای خود گائوماته بردیه (مرد تنومند دانای سرودهای دینی) ذکر کرده است.
نام بودا را می توان به معانی تنومند و دانا گرفت. هاروی کرافت معتقد است گوتمه بودا (مرد تنومند دانای سرودهای دینی) همان گائوماته بردیه حاکم بلخ و نائب السلطنه کمبوجیه هنگام سفر جنگی وی به مصر است.
لقب برادر بزرگ گائوماته بردیه یعنی اوروپاست (پرستندۀ اهورا) مطابق لقب دیگرش فرورتیش (باور دارنده به دین پاک اهورایی) است. اوروپاست در معنی «یاری شده توسط خدا» یادآور نام دِوَداتّه (خداداد، حفظ شده توسط خدا) برادر خواندۀ گوتمه بودا است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.