مطابقت نام ثریتۀ اوستایی از خاندان سام با زال پسر سام شاهنامه

مطابقت نام ثریتۀ اوستایی از خاندان سام با زال پسر سام شاهنامه
نام ثریته را به معنی سومی گرفته اند؛ ولی آن در شکل سریته معنی رفتن و گذر[زمان] را می دهد که این معنی مطابق نام زال (زَر، پیر) در شاهنامه است. خود نام سام در سنسکریت به معانی آرامش دهنده، شادیبخش و زمان و سال می باشد. کلمۀ فارسی سال به شکل سئوریه (گذر زمان) در سنسکریت دیده میشود. واژۀ اوستایی و سنسکریتی سَرِذَ /سَرد (سال) به معنی تقسیم گذر زمان است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.