مطابقت گئوش اوروَن با ائا/انکی

مطابقت گئوش اوروَن با ائا/انکی
آیا در باور “زمین بر شاخ گاو نر و گاو بر پشت ماهی و ماهی بردریای بی کران است” گاو و ماهی سمبلهای خدای زمین و آبهای ژرف ائا/انکی نیستند؟
اگر نام گئوش اوروَن را به صور گئوش اورونگهه (گاو اقیانوس) و گئوش اورو-ن (گاو دوردست و اعماق) در نظر بگیریم گاونر دور دست و اعماق نگهدارندۀ زمین همان ائا/انکی خواهد بود؛ در این صورت هر دو نام گئوکرن و گئوش اورون در وجود ائا/انکی به هم می رسند.
به نظر می رسد به لحاظ لغوی نام گئوکرن (گاو اعماق دریا) را می توان به معنای «شاخ گاو» هم گرفت که این موجب باور قرار داشتن زمین بر شاخهای گاو شده است.
به نظر می رسد نام این ماهی بزرگ روی اعماق دریا همان است که در کتب پهلوی به صورت خر سه پای (در اساس کرسه-پای= پایندۀ غلبه کننده) آمده است که از گئوکرن نگهبانی می کند. آن در اصل نه خر سه پای بلکه نوعی ماهی بزرگ کَرَ (برنده، کوسه ماهی) به شمار می رفته است:
कर्षते verb karSate {kRS} overpower, पायु m. pAyu guard

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.