معنی پتیش خوار گر و فرشواد گر کوه البرز

معنی پتیش خوار گر و فرشواد گر کوه البرز
نام پتیش خوار گر را غالباً به معنی کوههای پیش ناحیۀ خوار گرفته اند، ولی این با معنی نام دیگر آن یعنی فرشواد گر (فرخشوادگر، کوه دارندۀ بلندی رسا) همخوانی ندارد. بر این اساس نام پتیش خوار گر را می توان به معنی کوه صاحب شکوهمندی گرفت. هرابرزئیتی اوستا (البرز) نیز به معنی کوه بسیار رسا مترادف نام پتیشخوارگر (پاتیش خوار کتیبه های آشوری) و فرخشوادگر است.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای