مطابقت شهرهای کاسی خارتیش (خاریشپی)، کرینتاش و آتیلیل با هارون آباد (اسلام آباد غرب)، کرند و جوانرود

مطابقت شهرهای کاسی خارتیش (خاریشپی)، کرینتاش و آتیلیل با هارون آباد (اسلام آباد غرب)، کرند و جوانرود

شهری کاسی که به نامهای خارتیش (رسا ساخته) و خاریشپی (دارای دژ باشکوه) نامیده شده با هارون آباد (آبادی رسا ساخته شده) مطابق است و شهر کاسی کرینتاش (محل کارد سازی) همان کرند حالیه است و شهر کاسی آتیلیل (بسیار زیبا) با جوانرود مطابقت می نماید.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.