این همانی عیسی مسیح و یحیی معتمدان با یهودا پسر زیپورایی و ماتثیاس پسر مارقالوث

این همانی عیسی مسیح و یحیی معتمدان با یهودا پسر زیپورایی و ماتثیاس پسر مارقالوث
مطابق انجیلها عیسی مسیح و یحیی معتمدان دو معلم انقلابی اورشلیم در عهد خانوادۀ هیرودها بودند. مطابق یوسف فلاویوس دو معلم تاریخی انقلابی اورشلیم در عهد هیرود ها یهودا پسر زیپورایی و ماتثیاس فرزند مارقالوث بودند که ماتثیاس نظیر یحیی اعدام شد و یهودا نظیر عیسی مسیح در آن واقعه به دور دست رفت. شاگردان نوجوان ایشان به تشویق این معلمین که گمان میکردند هیرود کبیر از مریضی سختی که داشت مرده است، عقاب طلایی سمبل امپراطوری روم را از سر در معبد اورشلیم پایین افکنده و خرد کرده بودند که این باعث بر افروختن خشم هیرود کبیر شد و دستور قتل آن نوجوانان و معلمین شان را داد. این موضوع در انجیلها به صورت قتل نوزادان هم زاد روز عیسی مسیح توسط هیرود کبیر بیان شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.