معنی محتمل دشتبی، قاقازان، خرقان، آوج

معنی محتمل دشتبی، قاقازان، خرقان، آوج
دشتبی را به معنی دشت آبی (دشت آبیاری شونده) گرفته اند. قاقازان می تواند از وای وزان (محل بادهای سخت) اخذ شده باشد که بدان مشهور بوده است. خرقان می تواند به معنی دارندۀ چشمۀ سترگ باشد. نام آوه/آوج به خاطر دور افتادگی آن از روستاهای مجاور می تواند از اَوَ اوستایی یعنی دور و کناری اخذ شده باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.