مطابقت چهارتوقیری و نُه آرسین با تخاران و نُه اوغوز

مطابقت چهارتوقیری و نُه آرسین با تخاران و نُه اوغوز
هر دو گروه چهار «توقیری» (گروه نیرومند و بزرگ) و نُه آرسین (نُه تیر) در ترکستان باستانی چین را با تخاران (لنگۀ بزرگ قوم) سنجیده اند، در صورتی که از این میان نُه آرسین (نُه تیر) به وضوح یادآور نام نُه اوغوز (نُه تیرها) است. استرابون تعداد قبایل تخار را هم چهار عدد و منابع چینی بعداً تعداد ایالتهای آنها را پنج عدد نوشته اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.