مطابقت کوه ریوند و تپه گشتاسپان با آلاداغ و سملقان

مطابقت کوه ریوند و تپه گشتاسپان با آلاداغ و سملقان
نام کوه ریوند (شکوهمند) با آلاداغ در هیئت اعلی داغ (کوه اعلی) و تپۀ گشتاسپان در هیئت تپه گشتاپان (ویشتاپان، محل واقع در بلندی) با سملقان (سمرگان) مترادف است. این می رساند که معبد اسپاخو در کنار آشخانه (محل پر چشمه) همان آتشکدۀ آذربرزین مهر سمت کوه ریوند و تپه گشتاسپان است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.