مطابقت کوه سیچی دَوَ اوستا با قوشا داغ (زوج کوه)

مطابقت کوه سیچی دَوَ اوستا با قوشا داغ (زوج کوه)

در اوستا نام کوهی در سمت بین کوههای سبلان و سهند به صورت سیچی دَوَ (زوج کوه) آمده است که به وضوح یاد آور نام کوه قوشاداغ (زوج کوه) سمت اَهَر است. نام کوه بعد از آن یعنی اَهورنه (کوه سرور، کسری داغ سبلان) حاوی شباهتی به نام اَهر (محل خرید، بازار) هم است.

सिच् f.sich wings of an army, two borders or boundaries i.e. the horizon
धव m. dhava possessor

आहार m. AhAra livelihood

आहार adj. AhAra procuring

نام سیچی دوَ به صورت کئچی قیران بر روی نام این کوه باقی است.

در کتیبه آرگیشتی دوم پادشاه اورارتویی در رازلیق سراب بعد از آرهو (محل شایسته، اَهر) از اولوشو (محل میوه، بستان آباد) و بوقو (محل غلات، قره چمن) یاد کرده تا به رود مونا (قرانقو) رسیده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.