معنی اخته زهار در شاهنامه

معنی اخته زهار در شاهنامه
معنی دندان برنده برکشیده و شمشیر برکشیده برای اخته زهار در مورد شیر درنده و جنگاوران منطقی است:
धारा f.dhArA (dahara) sharp edge
धर m. dhara (dahara) sword
صورت اخته هار (آهخته هار) به ضرورت رعایت آهنگ شعر از تلخیص اخته دهار/زهار عاید شده است:
به کردار گرگان به روز شکار
بران باد پایان اخته زهار
سواران چو شیران اخته زهار
که باشند پرخشم روز شکار
گزید از سواران برون از هزار
بران باد پایان آهخته هار
به کردار شیران به روز شکار
بران باد پایان آهخته هار
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.