معنی نام های قبیلۀ کهن بونترک/ خایلندورک در اران

معنی نام های قبیلۀ کهن بونترک/ خایلندورک در اران
نظر به مقایسه نام های قبیله ای کهنی در اران که به اسامی سکایی و ترکی بون ترک (بون-دورک)و خایلندورک (خیلان-دورک) نامیده شده اند و این نامها مترادف با ساویر سکایی و بیات و اونغوندور در زبان ترکی یعنی پر برکت و غنی بوده اند:
भूना ind. bhUnA plentifully
भूना ind. bhUnA abundantly
सवीर्य adj. savīrya mighty

تعداد ساویرها در اواسط سدۀ شش میلادی در حدود شیروان و قبله حدود نیم میلیون نفر بوده است. طایفه ترک دیگر این نواحی کنگرلوها (استاجلوها) بوده اند که نیاکان قشقایی ها (دارندۀ کلاه قاچدار و کنگره دار) به ذهن می رسند. بومیان اران (منسوبین به آتش) همان گرگرها به نظر می رسند:

घर्घर m. gharghara fire of chaff

ظاهراً در خبر موسی خورنی از اوتی ها، گرگرها (سودیها؟)، گاردمانها، تساودیاتسی ها در اران به ترتیب بیاتها، ارانیها، میکها (ساکنین دشت گود اران) و کنگرلوها (استاجلوها) منظور گردیده اند.
نام مشابه بون ترک در سمت ارمنستان نام قهرمان اساطیری بومی این منطقه یعنی تُرک آنگق است: موسی خورنی در سوی ارمنستان از پهلوان اساطیری به نام تُرک آنگق (پهلوان نازیبا) یاد می کند که صخره ها را با دست می شکافت و می توانست صخره های تپه مانند را به سوی کشتی ها در دریای سیاه پرت و آنها را غرق یا دور براند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.