ریشۀ نام کوه عینالی تبریز

ریشۀ نام کوه عینالی تبریز
رنگ این کوه را سرخ و ارغوانی توصیف کرده اند که یاد آور واژۀ اوستایی اَئیوی (بلندی) و آلی (سرخ) است که در آن حرف و به وساطت حرف م می تواند به ن تبدیل شده باشد. در مجموع به معنی کوه دارای رنگ سرخ است که معادل سرخ در سنسکریت صورت اَروسَ و در اوستایی به شکل اَئورو-وشَ آمده است و به نظر با واژه های آل (سرخ) و آلوو (آتش) پیوند دارد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.