معنی نام اران گشنسب (اران گشسب)

معنی نام اران گشنسب (اران گشسب)
در کتاب پهلوی شهرستانهای ایران، نام شهرستان آتورپاتگان (اران) در سمت ولایت آتورپاتگان (آذربایجان) تحت نام بانی افسانه ای آن به صورت اران گشنسب یاد شده که شامل نامهای دو قسمت شرقی کادوسی نشین (تاتی نشین) و ارانی نشین (گرگری نشین، آذری نشین) شمال شرقی ارس می شده است:
نام تات‌ها به صورت تا-تَوَ (ذا-تَوَ) یعنی دارندگان سگان نیرومند (=گشنسب) با نام کادوسیان/کاتوسیان یعنی گرامی دارندگان سگان برتر و نیرومند (کا-دها-اوسی) همخوانی دارد. نام تالش هم مطابق نام کاسپیان (دوستداران سگ) است که استرابون در این سمت از ایشان یاد کرده است.
ढ m. Dha dog, तवस् n. tava(s) strength.
लषते verb 1 laṣate {laṣ} desire
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.