معنی نام های قدیمی مناطق کهن کنار رود ارس

معنی نام های قدیمی مناطق کهن کنار رود ارس
نامهای قدیمی پایتاکاران، سیونیک و واسپوراکان متعلق به کنار رود ارس که از شرق به غرب بوده اند به ترتیب به معنی منطقۀ واقع در گودی، منطقه پرگنج (=زنگزور) و محل حکومت شاهزادگان به نظر می رسند. نام شهر سیساکان متعلق به سیونیک به معنی معدن فلز سرب و غیره است که در عهد قاجار نام معدن را داشته است. احتمالاً نام ارمنی آنجا کپران (محل سرب) بوده است که به کپان تلخیص یافته است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.