مطابقت هرسین با خارزیانو

مطابقت هرسین با خارزیانو
در لشکرکشی های آشوریان جایی در سمت هرسین به نام اکدی مات تارلوگاله (کشور خروسان) آمده است. این می تواند ترجمۀ خارزیانو در هیئت خرئوس (خروز)-یانو (منسوب به محل) باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.