نسبت قاجارها با شیر درفش

نسبت قاجارها با شیر درفش
به نظر می رسد که قاجارهای مهاجر از سمت ترکستان چین نام کهن خویش را از هندو ختنی تباران ترکستان چین گرفته بودند که در زبان ایشان به معنی شیر درنده بوده است و شیر به عنوان سمبل قومی نزد ایشان محترم بوده است تا با حکومت رسیدن ایشان در درفش ایران نقش بست. گر چه ظاهراً معنی لفظی قجر (قاجار) برایشان فراموش شده بوده است ولی سمبل قومی شیر همچنان اهمیت داشته است. نام نیای قبیله ای قاراجار را هم که برای قاجارها آورده اند می توان به ترکی معنی درندۀ بزرگ (شیر) قائل شد:
गजारि m. gajAri lion
صرف از قدمت شیر در درفشهای ایرانی، قدیمی‌ترین نشان شیر و خورشید شناخته‌شده، سکه‌ای است که به مناسبت تاجگذاری آقامحمدخان بسال ۱۷۹۶ ضرب شده‌است. در این سکه در زیر شکم شیر نام علی، امام شیعیان ذکر شده‌است (یا علی) و در بالای نشان شاه وقت خوانده شده‌است (یا محمّد).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.