معانی محتمل اسامی نواحی کهن بین دربند و لنکُران

معانی محتمل اسامی نواحی کهن بین دربند و لنکُران
تبرساران (محل مردم تبردار)، مسکات (محل ماهیخواران)، خورسان (محل گود)، شکی (محل سکاها)، گنجه (محل دژ گرداگرد، گنج)، بردعه (محل پل و گذرگاه)، شمکور (محل آشامیدن از آب رود کوهستانی)، کوبّا (محل زره سازان)، شاوران (شروان، دژ با شکوه)، شماخی (محل چشمۀ گوارا)، لاهیج (محل بافندگی)، قبله (کوتک-شن، محل دژ)، باکو (محل ایزد/الهۀ آتش)، هیرک (ثروتمند)، بیلقان (پایتاکاران، محل چشمۀ بزرگ)، بلاسگان (بیله سوار، دژ ساختۀ بلاش)، باجروان (محل بازار)، وَرثان (محل دژ)، سیلوان (محل کشاورزان)، بَذ (دژ) و لنکُران (محل نیزاری).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.