معنی نام شهر خورزوق ناحیۀ بُرخوار

معنی نام شهر خورزوق ناحیۀ بُرخوار
 
اگر نام ناحیۀ بُرخوار کهن منطقۀ اصفهان از نام شهر خورزوگ آن گرفته شده باشد، معمای نام خورزوق حل میشود: پَرو خوار یعنی آنجا که پیش گودی است. خور سوگ یعنی آنجا که در سوی گودی است.
 
خورزوق نسبت به اصفهان سه متر پایین تر است در حالی که در شمال اصفهان و درون فلاتی قرار گرفته است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.