معنی محتمل نامهای لُنبک و بَراهام (بَراهیم)

معنی محتمل نامهای لُنبک و بَراهام (بَراهیم)

نام لُنبک به معنی تقسیم کنندۀ سهم و قسمت و نام بَراهام (بَراهیم) به معنی دارندۀ مروارید بسیار به نظر می رسد. در این رابطه در کتابهای پهلوی نام فراهیم روان (دارای ثروت بسیار با شکوه) که شباهتی به نام براهام (براهیم) دارد، به جای نام آستیاگ (ثروتمند) است.

به نظر می رسد اسطورۀ لُنبک آبکش و براهام ثروتمند خسیس در سمت هرمزگان ساخته شده است و نام بهرام گور را به الهام از نام بهرَ-هیمَ وارد اسطورۀ آنها کرده اند.

लून adj. lUna severed, cutting
भाग m. bhAga portion

भर m. bhara large quantity
हिम n. hima pearl

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.