نام و نشان پادشاهان و قبایل بزرگ ماننا

نام و نشان پادشاهان و قبایل بزرگ ماننا
نظر به زبان سنسکریتی میتانی های این سمت، نامهای پادشاهان و قبایل ماننا را می توان چنین محک زد:
نام پادشاهان ماننا:
آوالکی (دارای اسبان زیاد، توماسپ اساطیری)، ایرانزو (یاور نجبا، اوزَوَ/زو اساطیری), آخسری (یاور مملکت)، ازا (اژدها)، اولونسو (دارای جامعۀ فاخر)، اوّالی (کماندار) و آریسی نی (بی آسیب).
ह्वार्य m. hvArya (avala) horse, काय m. kAya collection
نام قبایل بزرگ ماننا:
تئورلی یان (نیرومند سلاح ها، شکاکها)، دالی یان (عسل سازان، بالباسها)، سوبی نیان (مرفه ها، ایل مامش) و کوموردیان (قبیلۀ فرمانروایی، پیران).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.